#

بیمارستان 17 شهریور

   مشهد، خیابان کوهسنگی،بین کوهسنگی ١۴و١۶

   تلفن نوبت دهی : ١٩-٣٨۴٠٣٠١۵

   نمابر:٣٨۴٢۴٠۶٠

#

بیمارستان فارابی مشهد

   مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار کوثر

   تلفن نوبت دهی : ٣٨٨١٧٩٨٠

   نمابر:٣٨٨١٨٣٠٠

#

پلی کلینیک تخصصی شهید فاتق مشهد

   مشهد، بلوار حجاب – حجاب ١/٨٧

   تلفن نوبت دهی : ٣۶١۵۶

   نمابر: ٣۶٢٣۶۶٠١

#

پلی کلینیک تخصصی بلال حبشی مشهد

   مشهد، خیابان رسالت،خیابان قائم ٢۶

   تلفن نوبت دهی : ٣٧٣٢١۶٠٠-٣٧٣١٨٠٠۵

   نمابر: ٣٧٣١٨٠٠١

#

درمانگاه شماره یک مشهد( درمانگاه بهار)

   مشهد، میدان بسیج – خ ملک الشعرا بهار- بین ٧ و ٩

   تلفن نوبت دهی : ٣٨۵٣۵٢۴٠-٣٨۵۵۶۴۶٠

   نمابر: ٣٨۵۵٣٩٧٧

#

درمانگاه شماره ٢ مشهد ( درمانگاه هاشمی نژاد)

   مشهد، میدان شهدا-ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد

   تلفن نوبت دهی : ٣٢٢٢٨٧۴٧-٣٢٢٢٧٩۵٢

   نمابر: ٣٢٢٣۴۵۶۶

#

درمانگاه شماره ٣ مشهد ( درمانگاه ملت)

   مشهد، خیابان شهید کاشانی، بین ۴۴ و ۴۶

   تلفن نوبت دهی : ٣٧٢۴۶٩٢٠

   نمابر: ٣٧٢۵٢۴۵٠

#

درمانگاه شماره ۴ مشهد ( درمانگاه مهرآباد)

   مشهد، خیابان سرخس،مقابل توربین برق

   تلفن نوبت دهی : ٣٣۶۴٢٣٠۴

   نمابر: ٣٣۶٩٠٠٧۴

#

بیمارستان رازی تربت حیدریه

   تربت حیدریه- بلوار امام رضا -جنب پایانه مسافربری

   تلفن نوبت دهی : ١٨-۵٢٢٣۵٠١٢

   نمابر: ۵٢٢٢۵٠٣۵

#

درمانگاه کاشمر

   کاشمر، بلوار جمهوری – بلوار بسیج

   تلفن نوبت دهی : ۵۵٢۴٣٠٠٠-۵۵٢۴٣٠٠١-۵۵٢۶۶٨۶٢

   نمابر: ۵۵٢۴٣٠١٠

#

پلی کلینیک تربت جام

   تربت جام، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان قبا

   تلفن نوبت دهی : ۵٢۵٣٠٩١٢-۵٢۵٣٧۴۶٣-۵٢۵٣٧۴۶٣

   نمابر: ۵٢۵٨٢١١

#

پلی کلینیک تخصصی نیشابور

   نیشابور، خیابان ١٧ شهریور،نبش ٨

   تلفن نوبت دهی : ۴٣٣۴٣٢١١الی١٣ و ۴٣٢١٨٣٨٢

   نمابر: ۴٣٣۴٣٢١۵

#

پلی کلینیک سبزوار

   سبزوار، خیابان کاشفی – نبش خیابان صائب تبریزی

   تلفن نوبت دهی : ۴-۴۴٢٢١١٠٣۴۴٢٢١١٠٣-۴-۶ و ۴۴٢٢١١۴١-۴۴٢٢١١۴۵

   نمابر: ۴۴٢٢١٢۶٠

#

درمانگاه سرخس

   سرخس، بلوار کارگر،صندوق پستی ۶۵۵

   تلفن نوبت دهی : ٣۴۵٢۴٧٣٢-٣۴۵٢۴٨٩٠

   نمابر: ٣۴۵٢۶۶۵۶

#

درمانگاه قوچان

   قوچان، مقابل مصلی

   تلفن نوبت دهی : ۴٧٢٢۶٠۴١

   نمابر: ۴٧٢۴١١۵١

#

درمانگاه گناباد

   گناباد، خیابان شهدا،جنب اداره بازرگانی

   تلفن نوبت دهی : ۵٧٢۵٣۶۵٧-۵٧٢۵۵٠۵٧-۵٧٢۵۵۶٨٠

   نمابر: ۵٧٢۵۶١٣۶

#

درمانگاه تایباد

   تایباد، شهرک امام حسین – بلوار ملاصدرا – خ عمار

   تلفن نوبت دهی : ١-۵۴۵٣٣٣٠٠

   نمابر: ۵۴۵٢۶٠٠٠

#

درمانگاه چناران

   چناران، خیابان شهید بهشتی ٢

   تلفن نوبت دهی : ۴۶١٢٣٨٠١

   نمابر: ۴۶١٢۴٧٢١

#

درمانگاه فریمان

   فریمان، خیابان مدرس شرقی -نبش تقاطع مدرس و ٢٢بهمن

   تلفن نوبت دهی : ٧-٣۴۶٢۵۴٩۶- ٣۴۶٢٧١۶٧

   نمابر: ٣۴۶٢٧٠٩٧

ارسال یک دیدگاه